נדב והארנב

נָדָב רָאָה אַרְנָב.

הָאַרְנָב הָיָה לָבָן.

לָקַח נָדָב אֶת הָאַרְנָב

נָתַן נָדָב לָאַרְנָב בַּנָּנָה.

הָאַרְנָב לֹא לָקַח בַּנָּנָה.

רָאָה הָאַרְנָב חָסָה

לָקַח הָאַרְנָב רַק חָסָה

וּבָרַח.