אבא בא ליםאַבָּא בָּא לַיָּם.

אַבָּא קָרָא: בָּרָק אַתָּה בָּא?

אָמְרָה תָּמָר:

בָּרָק לאׁ בָּא לַיָּם

לָמָּה בָּרָק לאׁ בָּא?

בָּרָק לאׁ קָם.

אַבָּא אָמַר:

רַק תָּמָר קָמָה,

תָּמָר בָּאָה לַיָּם.